top of page

Säännöt

Suomen Pikavalmistusyhdistys - Finnish Rapid Prototyping Association FIRPA ry

Säännöt


Yhdistyksen nimi on Suomen Pikavalmistusyhdistys - Finnish Rapid Prototyping Association FIRPA r.y. Yhdistykselle on myös rekisteröity nimet 3D-tulostusyhdistys ja Finnish Additive Manufacturing Association FAMA. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä pikavalmistustekniikkaan liittyvää tietopuolista valmiutta, yhteistoimintaa ja keskinäistä pikavalmistustekniikoiden tietojen vaihtoa sekä edistää alan tunnettavuutta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seuraavaa toimintaa:

1. edistää ja kehittää tiedonhankintaa kansainvälisiltä foorumeilta
2. järjestää jäsenilleen voittoa tavoittelematonta kurssi- ja koulutustoimintaa
3. ylläpitää kirjasto- ja tietopalveluita
4. ylläpitää ja kokoaa tilastoja pikavalmistuksen alalta
5. harjoittaa alan julkaisu- ja tiedotustoimintaa
6. järjestää jäsenilleen intressiryhmien keskustelutilaisuuksia
7. järjestää jäsenilleen excursioita, tutustumis- ja messumatkoja
8. harjoittaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa
9. järjestää muuta samanlaista, tarkoitusta tukevaa toimintaa

Toimintansa tueksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.


Yhdistyksessä voi olla yhteisö- ja henkilöjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan ottaa yksityinen yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöä edustaa yhdistyksessä yhteisön nimeämä edustaja, jonka on kuitenkin täytettävä jäsenyydelle näissä säännöissä asetetut ehdot.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.


Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosittain yhdistyksen hallitus.


Jäsen voi erota jäsenyydestään ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos tämä:

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3. ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kun erottaminen on tapahtunut edelläolevan kohdan 2) tai 3) mukaan, on asianomaisella oikeus 30 päivän kuluessa erottamisen tiedoksisaannista vaatia asia käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.


Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi (president), pääsihteeri (secretary general), varainhoitaja (treasurer) sekä vähintään kolme ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallituksen koko määritellään yhdistyksen vaalikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (vice president).

Puheenjohtaja, pääsihteeri ja varainhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on puolet jäsenistä erovuorossa. Ensi kerran erovuorossa olevat jäsenet ratkaisee arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Hallitukseen ei voida valita sellaista yhteisön edustajakseen nimeämää henkilöä, joka ei samalla ole yhdistyksen henkilöjäsen.

Hallituksen jäsenen on erottava hallituksesta, mikäli hän ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikautensa valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa tämän jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen.


Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa yhdistystä ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat, tehdä tarvittaessa esityksiä, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen asioita,
2. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistykselle edullisella tavalla ollen oikeutettu päättämään yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä, kuitenkin siten, että kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta päättää yhdistyksen kokous,
3. hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa,
4. valita yhdistyksen toimihenkilöt sekä nimetä tarvittavat työryhmät ja toimikunnat
5. on oikeutettu palkkaamaan talousarvion rajoissa yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
6. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja varainhoitaja kaksittain.

Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

10§
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoitettua asiaa varten.

Kokouksista annetaan tieto jäsenille kirjeellä, varsinaisista kaksi viikkoa ja muista yhdistyksen kokouksista vähintään viikkoa ennen kokouksen pitämistä.

11§
Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsen voi edustaa valtakirjan valtuuttamana itsensä lisäksi vain yhtä yhdistyksen jäsentä. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen nimeämä edustaja.

Äänestystilanteessa ratkaisuksi tulee yksinkertaisen enemmistön kannattama mielipide, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

12§
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja näiden on palautettava se lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13§
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuun aikana ja vaalikokous loka-, marras- tai joulukuun aikana.

14§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto,
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta,
4. käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu,
5. käsitellään muut, kokouskutsussa mainitsemattomat asiat. Näiden asioiden käsittely voidaan kuitenkin vain merkitä tiedoksi ja mahdollisesti liittää kokouskutsuun, käsiteltäväksi päätöksentekoa varten seuraavassa kokouksessa.

15§
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. määrätään hallituksen koko,
3. valitaan erovuoroisten sijaan 7§:n mukaisesti hallituksen jäsenet,
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa tilikautta varten,
5. esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio,
6. käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu,
7. käsitellään muut, kokouskutsussa mainitsemattomat asiat. Näiden asioiden käsittely voidaan kuitenkin vain merkitä tiedoksi ja mahdollisesti liittää seuraavaan kokouskutsuun, käsiteltäväksi päätöksentekoa varten seuraavassa kokouksessa.

16§
Yhdistyksen kokouksissa älköön jäsen ottako kantaa sellaiseen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa, älköön myös hallituksen jäsen ottako osaa tilintarkastajain valintaan.

17§
Yhdistyksen jäsenet voivat alueellisesti tai toimialoittain yhteen liittymällä muodostaa rekisteröimättömän jaoksen. Jaoksen perustaminen hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaosten toimintaohjeet.

18§
Muutoksia näihin sääntöihin saa tehdä, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Ehdotus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokouksen alkua, voidakseen tulla siinä kokouksessa käsiteltäväksi.

Sama koskee myös yhdistyksen purkamista.

19§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen hallussa olevat jäljelle jääneet varat, sitten kun velat on maksettu, siten kuin jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää käytettäväksi 2§:ssa mainitun tarkoituksen mukaisesti.

20§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt
bottom of page